Wsparcie i kontakt

Kontakt

Adres do korespondencji:

Fundacja Polska Raoula Follereau
05-220 Zielonka
 

Adresy mailowe:

Kazimierz Szałata: kazimierz@szalata.pl
Administrator strony: admin@szalata.pl
 

Adres Fundacji:

Fundacja Polska Raoula Follereau,
ul. Rembielińska 10/24
03-343 Warszawa

Numer konta

87 1240 1082 1111 0000 0387 2932
Fundacja Polska Raoula Follereau
ul. Rembielińska 10/24
03-343 Warszawa

Przekaz pocztowy

Specjalny przekaz pocztowy, przydatny przy wpłacie gotówki na poczcie lub w banku.
PRZEKAZ (w formacie PDF, jeden przekaz do wydruku kolorowego lub czarno-białego na kartce A4).

Dane na temat Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Rejestracja Fundacji Polskiej Raoula Follereau 9 stycznia 1996 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy  (Sygn. akt XVI NS Rej F-1787/95)

Wpis do Rejestru Fundacji pod numerem 4788 (15.01.1996 r.)
Krajowy Rejestr Sądowy  0000146387 (wpis z dnia 17.01.2003 r.)
NIP: 524-10-76-071
REGON: 011608397
Zarząd Fundacji:
Prezes: Kazimierz Szałata
Komisja rewizyjna: Mariusz Wielec, Stanisław Szańca, Robert Narojek

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L Nr119/1), zwane dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Raoula Follereau z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskaiej 10/24 (adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 11, 05-220 Zielonka)

2) inspektorem ochrony danych w Fundacji Polskiej Raoula Follereau jest Kazimierz Szałata tel. + 48 502 06 74 20

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO,Ustawa o rachunkowości – z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo na adres:
Fundacja Polska Raoula Follereau ul. Sienkiewicza 11, 05-220 Zielonka lub fundacja@szalata.pl

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Możliwość komentowania została wyłączona.