Prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau Kazimierz Szałata nowym prezydentem UIARF

Podczas walnego zgromadzenia przedstawicieli działających w różnych częściach świata fundacji i stowarzyszeń noszących imię Raoula Follereau, skupionych w Union Internationale des Associations Raoul Follereau, które miało miejsce 8 listopada br. w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej Abijanie podsumowano ostatnie lata pracy oraz powołano na sześcioletnią kadencję nowy zarząd. Po raz pierwszy w dziejach UIARF na stanowisko prezydenta jednogłośnie wybrano nominata spoza Francji dra Kazimierza Szałatę z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprezydentem został Jean Coty Ibrahim Diakité z Wybrzeża Kości Słoniowej, natomiast sekretarzem generalnym Oleg Ouss z Francji.

Jak powiedział podczas telekonferencji nowo wybrany prezydent, „jednym z głównych zadań nowych władz będzie ściślejsze zintegrowanie podmiotów skupionych w Międzynarodowej Unii Follereau wokół podstawowych pryncypiów nauki społecznej Kościoła Katolickiego, która stanowiła dla Założyciela ruchu na rzecz najbiedniejszych z biednych główne źródło inspiracji. Pryncypia te zostały sformułowane sześć lat temu w przygotowanej przez dra Szałatę i przyjętej przez ówczesny zarząd UIARF „Karcie Ruchu Follereau”. Chcemy również zacieśnić współpracę z misjonarzami, by znajdowali wsparcie w lokalnych strukturach Follereau szczególnie w krajach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie. Nowy zespół, który podejmuje odpowiedzialność za kontynuację i rozwój dzieła Follereau daje gwarancję dobrej współpracy. Wszyscy od lat się znamy, podzielamy wspólne wartości, na czele których sytuuje się godność człowieka wynikająca z faktu bycia obrazem samego Stwórcy oraz szacunek dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy niezależnie od koloru skóry, wyznania, czy statusu społecznego.”

Raoul Follereau był francuskim myślicielem, podróżnikiem, autorem sztuk teatralnych zafascynowanym chrześcijańską kulturą oraz przykładem wielkich francuskich misjonarzy. Z jego inicjatywy powstała Fundacja Karola de Faucauld oraz Liga Łacińska dla odrodzenia chrześcijańskiej kultury Europy. W 1943 roku wraz z przełożoną zgromadzenia sióstr Matki Bożej od Apostołów s. Eugenią Ravasio zainicjował wielką światową akcję na rzecz pomocy ludziom chorym na trąd. Zbierając fundusze na opiekę nad tymi, którymi nikt, oprócz najodważniejszych misjonarzy nie chciał się zajmować Raoul Follereau 32 razy objechał kulę ziemską z jedną, głoszoną na uniwersytetach, w kościołach, w salach koncertowych i teatralnych konferencją „Bóg jest Miłością”. Raoul Follereau był również inicjatorem ustanowienia Światowego Dnia Trędowatych i Światowego Dnia Pokoju. Aktualnie działające w wielu krajach świata instytucje Follereau we współpracy z misjonarzami niosą różnoraką pomoc najbiedniejszym mieszkańcom naszego globu. Wspierają szpitale i leprozoria, ale też w ramach walki z trądem pod każdą jego postacią, prowadzą walkę z głodem, ubóstwem, analfabetyzmem ale też bezbożnością, relatywizmem moralnym, egoizmem i zwykłą ludzką nikczemnością. Raoul Follereau bowiem przywiązywał dużą uwagę do oświaty, wychowania oraz formacji osobowej i religijnej młodych ludzi, którzy są w sposób szczególny narażeni na różnorodne formy nowożytnego barbarzyństwa.

K. Szałata (prezydent UIARF) i Jean Coty Ibrahim Diakite (wiceprezydent UIARF)

Możliwość komentowania została wyłączona.