Słudzy życia Polsko-ukraińskie jubileuszowe seminarium w Krakowie

W związku z dwudziestą rocznicą ukazania się „Karty Pracowników służby zdrowia” Fundacja Polska Raoula Follereau  wraz z Uniwersytetem Otwartym UKSW, Stowarzyszeniem Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei” zorganizował w Centrum Duszpasterskim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie uroczyste jubileuszowe polsko-ukraińskie seminarium naukowe Słudzy Życia”. Spotkanie w tym szczególnym miejscu stanowiącym Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW i zarazem prezes Fundacji Follereau  dr Kazimierz Szałata przy współudziale prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu dra Sergiusza Prokopiuka, dra Jerzego Szczuruka i dra Stanisława Lomizowa.

Jak przypomniał we wprowadzeniu do seminarium dr Szałata, wydany dwadzieścia lat temu przez Papieską Radę do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia dokument, streszczający nauczanie kościoła katolickiego w kwestiach związanych z medycyną jest swoistego rodzaju kodeksem katolickiej etyki lekarskiej i jako taki stanowi niesłychanie ważne narzędzie zawodowej i osobistej formacji przedstawicieli zawodów medycznych pragnących w swej pracy kierować się zasadami Ewangelii. Mimo upływu czasu „Karta pracowników służby zdrowia” nie tylko nie straciła na znaczeniu, ale wobec nowych wyzwań, jakie pojawiają się we współczesnej medycynie uwikłanej w relatywistyczne ideologie staje się coraz bardziej aktualna i to nie tylko dla katolików. Wszyscy, którzy chcą być wierni swemu powołaniu i cenią życie ludzkie potrzebują jasnego światła, jednoznacznej nauki w kwestiach bioetycznych. Od czasu pojawienia się encykliki „Humanae Vitae” kościół słowami kolejnych encyklik, adhortacji i listów pasterskich wyrażał nieustannie troskę o właściwą formację przedstawicieli świata medycznego, których omawiana „Karta” nazywa „Sługami życia”. Omawiany dokument jest jakby streszczeniem, albo inaczej mówiąc swoistego rodzaju kompendium nauki kościoła w kwestiach związanych z troską o zdrowie i życie ludzkie. Nieoceniony wkład w rozwój pogłębionej refleksji teologicznej i filozoficznej nad problemami moralnymi związanymi z medycyną współczesną wniósł tak ściśle związany z Łagiewnikami Papież święty Jan Paweł II. Stąd wybór miejsca na to szczególne jubileuszowe seminarium naukowe, które rozpoczęła wspólna modlitwa przy relikwiach Apostołki Bożego Miłosierdzia św. Siostry Faustyny.

Warto zaznaczyć, że krakowskie polsko-ukraińskie jubileuszowe spotkanie poświęcone nauczaniu kościoła katolickiego, które z jednej strony opiera się na naturalnej, racjonalnej refleksji z poziomu filozofii człowieka i etyki, a drugiej na teologicznej refleksji opartej na objawieniu, miało charakter głęboko ekumeniczny. Oprócz katolików wzięli w nim udział przedstawiciele kościoła grekokatolickiego oraz prawosławnego. Wśród uczestników delegacji słuchaczy Łuckiej Szkoły Katedralnej UO UKSW oraz Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu znaleźli się między innymi znani specjaliści różnych dziedzin medycyny tacy jak: dr Włodzimierz Szendebyło – zastępca dyrektora Miejskiego Szpitala Klinicznego w Łucku, dr Helena Kaczan – główny wojewódzki socjalista kardiologii z Równego, dr Larisa Szendebyło – dyrektor wojewódzkiego Centrum Planowania Rodziny z Łucka, dr Ludmiła Rozko – główny wojewódzki socjalista pediatrii z Łucka, dr Helena Kurak – główny Wojewódzki socjalista neonatologii z Łucka, dr nauk med. Sofja Maslij – ordynator Szpitala Wojewódzkiego w Równym, dr. nauk med. Anna Kolesnyk – ordynator miejskiego szpitala w Łucku, dr Dmytro Struk – Wojewódzki socjalista stomatologii z Łucka, dr Jerzy Szczuruk – wojewódzki socjalista otolaryngologii z Łucka, dr Tetiana Sawczuk – zastępca dyrektora szpitala powiatowego w Maniewiczach, dr Olga Domańska – ordynator powiatowego szpitala w Nowowołyńsku oraz dr Aleksander Banera – ordynator szpitala we Lwowie.

Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali od Fundacji Polskiej Raoula Follereau wydany w języku polskim tekst „Karty Pracowników Służby Zdrowia” z przesłaniem, jakie w 1995 roku przekazał na ręce założyciela i kierownika Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki „Medycyna na miarę człowieka” dra Kazimierza Szałaty ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia Fiorenzo Kardynał Angelini. Warto przypomnieć, że troska o popularyzację tego szczególnego dokumentu była pierwszym zadaniem, jakie otrzymała od Ojca Świętego Jana Pawła II powołana w 1995 roku na bazie Międzyuczelnianego Konwersatorium Etyki Fundacja Polska Raoula Follereau.

sesja łagiewniki 1 sesja łagiewniki IMG_2391 IMG_2388 IMG_2365 IMG_2345 IMG_2321

Komentarze są wyłączone.